Eerste onderzoeken uitgevoerd

Het duurt nog lang voordat de eerste paal de grond in gaat in Nieuw Boekhorst. Sterker nog, er moet zelfs nog een gebiedsvisie worden vastgesteld. Toch zijn de eerste onderzoeken voor Nieuw Boekhorst al uitgevoerd. Het is namelijk belangrijk om al vroeg in het proces inzicht te hebben in belangrijke onderwerpen. Daarnaast zijn bepaalde onderzoeken wettelijk verplicht om uit te voeren voor de verdere planvorming. We nemen jullie mee in een paar van deze onderzoeken.

Flora en fauna

Een belangrijk onderzoek is de zogenaamde ‘ecologische quickscan flora & fauna’. Hiermee kijken we of de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst negatieve gevolgen heeft voor beschermde planten of dieren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er effect is voor vleermuizen, vogels en de rugstreeppad. Er is vervolgonderzoek nodig naar deze soorten om te bepalen op welke manier verstoring van deze soorten kan worden voorkomen, zowel vooraf, tijdens als na de werkzaamheden. Voor de rugstreeppad wordt nader onderzoek gedaan naar compensatiegebied.

 

Archeologie

Het is geen geheim dat de Boekhorstpolder een rijke geschiedenis heeft. Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt het plangebied twee plekken met een hoge verwachting van archeologische waarde: het voormalige kasteelterrein van Boekenburgh en de voormalige molen nabij de Leidsevaart. Op deze twee plaatsen wordt een nader bodemonderzoek gedaan om de precieze ligging te bepalen. Daarnaast maken we gebruik van de kennis van de Historische Kring Voorhout.

 

Geluid

Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening worden gehouden met geluid uit de omgeving. In een geluidsonderzoek zijn de invloeden van de N444, de aan te leggen Noordelijke Randweg en het spoor in kaart gebracht. Dit leidt tot zogenaamde ‘geluidscontouren’ waarmee we bij de positionering van woningen in het plan rekening mee moeten houden.

 

Overige onderzoeken

Naast de bovengenoemde onderzoeken, is ook onderzoek gedaan naar de milieukundige kwaliteit en geotechnische waarde van de bodem, waterhuishouding, stikstof, mobiliteit en de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen oorlogse explosieven. Geen zorgen wat betreft het laatstgenoemde onderzoek, ook dit wordt altijd standaard gedaan. Het zijn allemaal thema’s die belangrijk zijn om goed in beeld te hebben voor de verdere planvorming van Nieuw Boekhorst.